🥇 برنامه ثبت هزینه، دریافت و پرداخت پروژه، کارفرما و تنخواه دار

94,000 تومان

 1. تحت اکسل و بدون نیاز به نرم افزارهای جانبی دیگر.
 2. کاملاً فارسی و ایرانی.
 3. گزارش کارکرد طرف حساب با ریز گزارش تعداد کل بدهی – جمع خرید و بدهی – جمع چرداخت شده – مانده حساب فقط  با یک کلیک.
 4. گزارش کارکرد تنخواه کردان با ریز گزارش تعداد کل پروژه های در اختیار – جمع تنخواه پرداختی – جمع هزینه کردها – مانده حساب تنخواه.
 5. گزارش سرجمع مالی پروژه ها با ریز گزارش هزینه شده – دریافت شده – عنوان مسئول پروژه – هزینه کرد.
 6. دارای فرم های استاندارد.
 7. تعریف پروژه ها و اطلاعات تماس و آدرس کارفرما و تاریخ شروع و پایان پروژه ها.
 8. تعریف لیست طرف حساب های شما – تامین کننده و اشخاص.
 9. تعریف لیست اشخاص مسئول پروژه و یا تنخواه داران شما.
 10. ثبت هزینه های هر پروژه با تعیین طرف حساب و تنخواه دار.
 11. ثبت پرداخت وجوه به طرف حساب ها یا تنخواه داران تان.
 12. ثبت دریافت های شما از کارفرمایان به تفکیک هر پروژه.
 13. گزارش کارکرد مالی هر پروژه یا طرف حساب یا شخص.
 14. محاسبه مانده حساب کارفرما و تامین کننده و تنخوه دار.
 15. امکان تعریف اطلاعات پایه نرم افزار مدیریت تنخواه گردان.
 16. امکان تعریف انواع هزینه های مرتبط با تنخواه گردان.
 17. امکان درج شماره، شرح و تاریخ اسناد پیوست مرتبط با هزینه های تنخواه گردان.
 18. امکان تکمیل اطلاعات خرید مربوط به هزینه های تنخواه گردان.
 19. ثبت سوابق،نگهداری اسناد، یا ….جستجو آسان بدون محدودیت.
 20. مانده صندوق و گردش حسابها ، گزارش طرف حسابها.

 

*_* دانلود به محض پرداخت *_*