🥇 برنامه مدیریت مصرف و برنامه ریزی احتیاجات مواد تحت اکسل – MRP

117,000 تومان 69,000 تومان

 1. تعریف لیست مواد اولیه مصرفی و کمکی برای تولید شما.
 2. تعریف لیست محصولات تولیدی و تعیین برنامه تولید روزانه.
 3. ثبت فرمول تولید یا پروسس ساخت محصول یا نیم ساخته.
 4. ثبت مصرف مواد و خرید مواد و ضایعات در حین مصرف و غیره.
 5. محاسبه خودکار نقطه سفارش با توجه به تاخیر خرید و مصرف.
 6. محاسبه خودکار پوشش به روز موجودی در انبار با توجه به مصرف.
 7. محاسبه خودکار موجودی لحظه ای انبار و امکان وارد کردن دستی.
 8. گزارش تخصصی پوشش به روز بر اساس تعیین سقف مد نظر شما.
 9. گزارش لیست موادی که موجودی آنها به نقطه سفارش رسیده است.
 10. نرخ مصرف روزانه بر اساس برنامه تولید خودکار محاسبه خواهد شد.
 11. تحت اکسل و بدون نیاز به نرم افزارهای جانبی دیگر.
 12. کاملاً فارسی و ایرانی.
 13. دارای فرم های استاندارد.
 14. کاربر پسند.

*_* دانلود به محض پرداخت *_*