فایل اکسل + نرم افزار تولید محصول ( برنامه ریزی تولید ) + محاسبه خودکار مواد و هزینه

179.000 تومان

فایل اکسل ( نرم افزار تولید محصول )

برنامه ریزی تولید در تولیدات صنعتی، کشاورزی ، نفتی، غذائی، پلاستیکی، فلزی، دستی، طبیعی، خدماتی و …

نرم افزار تولید محصول و ساخت محصول، نیم ساخته و محاسبه خودکار مواد مورد نیاز فایل اکسل
فایل اکسل + نرم افزار تولید محصول ( برنامه ریزی تولید ) + محاسبه خودکار مواد و هزینه

179.000 تومان