برنامه تبدیل یکاهای اندازه‌گیری * مبدل واحدهای بین المللی

69.000 تومان

فایل اکسل و برنامه تبدیل یکاهای اندازه‌گیری با قابلیت تبدیل تمامی  واحدهای استاندارد و بین المللی مانند دما فشار وزن طول نیرو توان انرژی حجم سرعت چگالی مساحت زمان و تبدیل سایر واحدها و یکاهای اندازه گیری به یکدیگر

برنامه تبدیل یکاهای اندازه‌گیری * مبدل واحدهای بین المللی
برنامه تبدیل یکاهای اندازه‌گیری * مبدل واحدهای بین المللی

69.000 تومان